مته فولی گراند یوز صندوق کوچک

  • دریل کاری با فولاد دور بالا فولی گراند  /صندوق کوچک 1/4
  • سایز داخل هر صندوق 1 تا 16
  • جمع نمرات هر صندوق 6948