مانومتر

درجه ای

  • اندازه گیری O2 ، CO2 و Argon
  • جنس بدنه مقاوم و دو درجه
  • ایمنی بالا و اندازه گیری دقیق