مانومتر

فلومتردار

  • اندازه گیری O2 ، CO2 و Argon
  • دارای فلومتر برای اندازه گیری و یک درجه
  • جنس بدنه مقاوم