تیغ عمود بر چوب

T 144

مشخصات
طول تیغه96 میلی متر
فواصل دندانه ها2.3 – 1.9 میلی متر
عمق برش15 – 2 میلی متر