تیغ عمود بر آهن

T 118

مشخصات
طول تیغه92.5 میلی متر
فواصل دندانه ها1.5 – 1.1 میلی متر
عمق برش3 – 1 میلی متر