فرم نمایندگی خدمات

مشخصات درخواست کننده

اطلاعات تماس تعمیرگاه

مشخصات تعمیرگاه

دارمندارم

مالکیتسرقفلیاستیجاری

مرکز ابزار آلاتشهرک صنعتیسایر

سابقه فعالیت در کار

نماینده فروشوب سایتتبلیغات در مجلهپرسنل شرکتنمایشگاهسایر

بلهخیر

آریخیر

نوع و مدت فعالیت در زمینه تعمیر