فرم نمایندگی خدمات

  مشخصات درخواست کننده

  اطلاعات تماس تعمیرگاه

  مشخصات تعمیرگاه

  دارمندارم

  مالکیتسرقفلیاستیجاری

  مرکز ابزار آلاتشهرک صنعتیسایر

  سابقه فعالیت در کار

  نماینده فروشوب سایتتبلیغات در مجلهپرسنل شرکتنمایشگاهسایر

  بلهخیر

  آریخیر

  نوع و مدت فعالیت در زمینه تعمیر